Straż Miejska Gdynia: Funkcje i Kompetencje

Straż miejska w Gdyni

Straż Miejska Gdynia to jedna z najważniejszych instytucji w mieście. Zajmuje się ona ochroną porządku publicznego i środowiska, a także pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych. W poniższym artykule omówimy funkcje, kompetencje i zadania Straży Miejskiej Gdynia.

Straż Miejska Gdynia: Co to jest i jakie ma funkcje?

Straż Miejska Gdynia to jednostka organizacyjna miasta, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Funkcją Straży Miejskiej jest także ochrona środowiska i działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miasta. W skład Straży Miejskiej Gdynia wchodzi około 70 funkcjonariuszy, którzy są wyposażeni w niezbędny sprzęt i narzędzia do wykonywania swojej pracy.

Jakie są główne kompetencje Straży Miejskiej Gdynia?

Straż Miejska Gdynia ma szeroki zakres kompetencji, które obejmują m.in.:

 • ochronę porządku publicznego,
 • kontrolę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących czystości i porządku publicznego,
 • egzekwowanie ustaw, rozporządzeń i uchwał,
 • kontrolę handlu i usług,
 • ochronę środowiska,
 • udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

Które przepisy regulują działanie Straży Miejskiej Gdynia?

Działanie Straży Miejskiej Gdynia regulują przede wszystkim:

 • ustawa o Straży Miejskiej,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Kodeks wykroczeń,
 • przepisy Kodeksu pracy,
 • ustawy o ochronie środowiska,
 • ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

W jaki sposób Straż Miejska Gdynia współpracuje z innymi służbami?

Straż Miejska Gdynia współpracuje z innymi służbami, takimi jak:

 • policja,
 • straż pożarna,
 • inspekcja sanitarna,
 • inspekcja pracy,
 • władze miejskie i powiatowe.

Współpraca ta polega na wymianie informacji i koordynowaniu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Straż Miejska Gdynia często działa też w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Jakie są zadania Straży Miejskiej Gdynia w zakresie porządku publicznego?

Zadania Straży Miejskiej Gdynia w zakresie porządku publicznego obejmują m.in.:

 • zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów między mieszkańcami,
 • egzekwowanie przepisów dotyczących czystości i porządku publicznego,
 • kontrolowanie przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych,
 • pilnowanie bezpieczeństwa na terenie parków i innych miejsc publicznych.

Jakie funkcje pełni Straż Miejska Gdynia w zakresie ochrony środowiska?

Straż Miejska Gdynia pełni wiele funkcji w zakresie ochrony środowiska, m.in.:

 • kontrolowania i egzekwowania przepisów dotyczących ochrony środowiska,
 • udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zanieczyszczeń środowiska,
 • prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości powietrza i wody,
 • kontrolowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

Straż Miejska Gdynia pełni bardzo ważne funkcje w mieście i współpracuje z wieloma instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dzięki jej działaniom mieszkańcy Gdyni mogą czuć się bezpieczniej i mieć pewność, że ich miasto jest chronione przed zagrożeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *